babescam4u.com
  • Kategorier
  • Gratis konto

DMCA Anmälan om intrång i upphovsrätten

Anmälan om intrång i upphovsrätten som rör denna webbplats ska göras till följande utsedda ombud för tjänsteleverantören:

reganaM thgirypoC
.cnI ,ygolonhceT FCI
teertS trawetS 008
10189 AW ,elttaeS
2097-414-602 :(SU) enohP
moc.ygolonhcetfci@thgirypoc :liamE

I enlighet med Digital Millennium Copyright Act från 1998 (vars text återfinns på US Copyright Offices webbplats http://lcweb.loc.gov/copyright/), svarar vi på påståenden om intrång i upphovsrätten som har rapporterats till vår utsedda upphovsrättsombud som anges ovan. Om du är en upphovsrättsägare, eller är behörig att agera på vägnar av en ägare av upphovsrätten eller av någon ensamrätt enligt upphovsrätten, och tror att ditt arbete har kopierats på ett sätt som utgör intrång i upphovsrätten, vänligen rapportera din anmälan om överträdelsen till vårt utsedda ombud som anges ovan med följande information:

  1. En fysisk eller elektronisk underskrift av en person som är behörig att agera på uppdrag av ägaren av en ensamrätt som påstås ha kränkts.
  2. Identifiering av det upphovsrättsskyddade verket som påstås ha utsatts för intrång eller om flera upphovsrättsskyddade verk på en enda webbplats på nätet omfattas av en enda anmälan. En representativ lista över sådana verk på webbplatsen.
  3. Identifiering av materialet som påstås göra intrång eller vara föremål för intrångsaktivitet och som ska tas bort eller vars åtkomst ska upphävas, samt tillräcklig information för att vi ska kunna lokalisera materialet.
  4. Tillräcklig information för att tillåta tjänsteleverantören att kontakta den klagande parten, inklusive namn, adress och telefonnummer samt (om möjligt) en e-postadress på vilken den klagande parten kan kontaktas.
  5. Ett uttalande om att den klagande parten har god tro om att användningen av materialet inte är godkänd av upphovsrättsinnehavaren, dess agent eller gällande lagstiftning, samt
  6. Ett uttalande om att informationen i anmälan är korrekt och, under straffansvar för mened, att den klagande parten är behörig att agera på vägnar av ägaren av en exklusiv rätt som påstås ha kränkts.